ده گفتار

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ پنجم : بهار 1368
ناشر : انتشارات صدر ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )