درسهای الهيات شفا جلد دوم

متفكر شهيد استاد مطهری رضوان الله عليه
چاپ اول : زمستان 1370
ناشر : انتشارات حكمت