درسهای الهيات شفا جلد اول

متفكر شهيد استاد مطهری رضوان الله عليه
چاپ دوم : بهار 1370
ناشر : انتشارات حكمت