داستان راستان جلد دوم

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
اين اثر ناچيز را به پدر بزرگوارم ، آقای حاج شيخ محمد حسين مطهری -
دامت بركاته - كه اولين بار ايمان و تقوی و عمل و راستی معظم له مرا به‏
راه راست آشنا ساخت ، اهدا می‏كنم .
مرتضی مطهری
چاپ دهم : بهار 1368
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )