داستان راستان جلد اول

اين اثر ناچيز را به پدر بزرگوارم ، آقای حاج شيخ محمد حسين مطهری -
دامت بركاته - كه اولين بار ايمان و تقوی و عمل و راستی معظم له مرا به‏
راه راست آشنا ساخت ، اهدا می‏كنم .
مرتضی مطهری
داستان راستان ( 1 )
اثر : متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ دهم : زمستان 1367
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )