اسلام و مقتضيات زمان‏ جلد  2

متفكر شهيد
استاد مرتضی مطهری
چاپ اول : تابستان 1370
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )