خدمات متقابل اسلام و ايران

علامه شهيد حاج شيخ مرتضی مطهری
انتشارات صدرا
چاپ : دوازدهم 1362