خاتميت

متفكر شهيد
استاد مرتضی مطهری
چاپ پنجم : بهار 1370
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )