حماسه‏ حسينی 3

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ سيزدهم : اسفند 1371
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )