حكمتها و اندرزها

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ سوم : تابستان 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )