حق و باطل

به ضميمه
احيای تفكر اسلامی
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ سوم : 1362 / 12 / 1
ناشر : انتشارات صدرا