حركت و زمان در فلسفه اسلامی جلد اول

درسهای اسفار
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
تنظيم و نشر از :
انتشارات حكمت