جهاد

متفكر شهيد
استاد مرتضی مطهری
چاپ هفتم : پائيز 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )