جامعه و تاريخ جلد پنجم

جامعه و تاريخ
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ پنجم : پائيز 1372
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )