جاذبه و دافعه علی عليه ‏السلام

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ نهم : تابستان 1368
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )