پيرامون جمهوری اسلامی

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ چهارم : زمستان 1367
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )