پيرامون انقلاب اسلامی

مجموعه
يادداشت‏ها سخنرانی‏ها و مصاحبه‏ها
استاد شهيد مرتضی مطهری
پيرامون انقلاب اسلامی
انتشارات صدرا
چاپ نهم : تابستان 1372
تعداد : 000 ، 10 نسخه
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )