پيامبر امی

متفكر شهيد
استاد مرتضی مطهری
چاپ نهم : 12 ارديبهشت 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )