انسان و سرنوشت

مقدمه : عظمت و انحطاط مسلمين
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ دوازدهم : پاييز 1372
ناشر : انتشارات صدرا
كليه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است .