انسان و ايمان

مقدمه‏ای بر جهان بينی اسلامی
جلد اول
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ هشتم : 22 بهمن 1371
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )