انسان كامل

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ يازدهم : دی ماه 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )