انسان در قرآن

مقدمه‏ای بر جهان بينی اسلامی جلد جهارم
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ هشتم : تابستان 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد . )