امامت و رهبری

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ دوم : ارديبهشت 1364
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر آثار استاد
شهيد )