اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب

اثر متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ هفتم : 12 ارديبهشت 1372
ناشر: انتشارات صدرا (با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد)
" بسم الله الرحمن الرحيم"
" ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم‏
موده و رحمه "
بنام خداوند بخشاينده مهربان
يكی از نشانه‏های او اين است كه از خود شما برای شما همسر آفريد تا با
او آرام گيريد و ميان شما مهر و محبت قرار داد .
قرآن مجيد سوره روم آيه 21