اصول فلسفه و روش رئاليسم جلد اول

جلد اول
چاپ سوم: 22 بهمن 1372
ناشر: انتشارات صدرا (با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد)