آشنايی با قرآن جلد هفتم

(تفسير سوره‏ های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
متفكر شهيد
استاد مرتضی مطهری