آشنائی با قرآن جلد ششم

اثر: متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ سوم: آبان 1377 مطابق رجب 1419
ناشر: انتشارات صدرا (با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد)