آشنائی با قرآن جلد چهارم

تفسير سوره نور
متفكر شهيد
استاد مرتضی مطهری
چاپ اول: زمستان 1369
ناشر: انتشارات صدرا (با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد)