آشنايی با قرآن جلد سوم

(تفسير آياتی از سوره‏ های انفال و توبه)
متفكر شهيد
استاد مرتضی مطهری
چاپ چهارم: بهار 1370
ناشر: انتشارات صدرا (با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد)