روز شمار دفاع مقدس

11/10/58

راي شوري امنيت به طرح آمريكا مبني بر تحريم اقتصادي عليه ايران (11 راي موافق و 4 راي ممتنع).

11/10/59

گزارشي از عمليات و اقدامات پيشمرگان كرد عراقي در مناطق شاخه ، قلعه ديزه و حاجي عمران عراق .

 گزارش خبرنگار آسوشيتدپرس از قصر شيرين : عراقي ها شهر را ويران كرده  كسب امتياز در مذاكرات ، قصر شيرين را ميخواهند .

 تلگراف آيت ا … منتظري به علماي اهواز درباره كشتار مردم بي دفاع اين شهر توسط ارتش عراق و انتقاد تلويحي از فرماندهي خودي در جنگ و توصيه به روحانيون مزبور كه اوضاع را به رهبر انقلاب و مجلس شوراي اسلامي گزارش كنند كه تا دير نشده براي رفع قواي متجاوز فكري اساسي بشود .

 گزارش راديو لندن از پاسخ و توجيهات مقامات انگليسي درباره عدم تحويل ناوهاي خريداري شده از انگليس به ايران .

 گزارش هفته نامه ميدل ايست و خبرگزاري روسي تاس از مراحل مقدماتي تشكيل يك اتحاديه امنيتي در خليج فارس با پيشنهاد آمريكا و سعودي .

 بر اساس خاطرات پير سالينجر ، امروز آخرين پيشنهادات آمريكائيها توسط واسطه هاي الجزايري به ايران داده شد و ظاهراً توافقي همه جانبه حاصل گرديد .

 

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/10/11.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved