26/07/59

درچنین روزی آقای  رجایی نخست وزیر شهید  با حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به بیان دیدگاههای  جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جنگ تحمیلی پرداخت . در این جلسه شهید رجایی رژیم متجاوز بعث عراق را آغازگر جنگ دانست و عمل این رژیم را به شدت محکوم کرد  .
   

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/07/26.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved