آموزش مداحی


«آموزش دستگاه های موسیقی»
تعلیم دستگاههای موسیقی به روش مداحی توسط مرحوم حاج محمود ایزدی که
بخش اول آن مربوط به دستگاه همایون بخش دوم دستگاه افشاری و بخش سوم دستگاه بیات اصفهان می باشد

 
ردیف دستگاه همایون حجم
(KB)
زمان
1 دانلود جلسه اول 1,273  0:04:20
2 دانلود جلسه دوم 205  0:00:41
3 دانلود جلسه سوم 531  0:01:48
4 دانلود جلسه چهارم 953  0:03:14
5 دانلود جلسه پنجم 151  0:00:30
6 دانلود جلسه ششم 175  0:00:35
7 دانلود جلسه هفتم 887  0:03:01
8 دانلود جلسه هشتم 213  0:00:41
 
ردیف دستگاه افشاری حجم
(KB)
زمان
1 دانلود جلسه اول 867 0:02:56
2 دانلود جلسه دوم 498 0:01:41
3 دانلود جلسه سوم 753 0:02:33
4 دانلود جلسه چهارم 316 0:01:03
5 دانلود جلسه پنجم 391 0:01:19
6 دانلود جلسه ششم 7,007 0:01:28
7 دانلود جلسه هفتم 437 0:01:32
8 دانلود جلسه هشتم 680 0:02:18
9 دانلود جلسه نهم 1,678 0:05:43
10 دانلود جلسه دهم 566 0:01:55
11 دانلود جلسه یازدهم 322 0:01:05
12 دانلود جلسه دوازدهم 833 0:02:49
13 دانلود جلسه سیزدهم 1,301 0:04:25
14 دانلود جلسه چهار دهم 6,665 0:22:41
 
ردیف دستگاه بیات اصفهان حجم
(KB)
زمان
1 دانلود جلسه اول 541 0:01:49
2 دانلود جلسه دوم 389 0:01:18
3 دانلود جلسه سوم 434 0:01:27
4 دانلود جلسه چهارم 391 0:01:19
5 دانلود جلسه پنجم 745 0:02:33
6 دانلود جلسه ششم 913 0:03:03
7 دانلود جلسه هفتم 400 0:01:20
8 دانلود جلسه هشتم 602 0:02:02
9 دانلود جلسه نهم 440 0:01:29
10 دانلود جلسه دهم 1,485 0:05:03
11 دانلود جلسه یازدهم 976 0:03:17