تبلیغ مسیحیت در كوه‌های دربند تهران

در روز جمعه گروهی ناشناس در کوههای دربند تهران، به توزیع cdهای زندگانی حضرت مسیح  پرداختند.بر پایه این گزارش، افراد این گروه، صدهاCD  تبلیغی مربوط به زندگی حضرت مسیح را به طور رایگان میان جوانانی كه به كوه‌های دربند تهران آمده بودند، توزیع كردند.عاملان توزیع كهCD ها را در ساك‌های بزرگ حمل می‌كردند، ، پس از پخش فیلم‌ها، به سرعت محل را ترك كردند .گفتنی است، به تازگی تعدادی جاسوس خارجی نیز كه تحت پوشش جمع‌آ‌وری كمك برای ملت فلسطین، به جاسوسی و تبلیغ مسیحیت مشغول بودند، دستگیر شده‌اند.