برگزاري همايش‎ رسانه ‎هاي‎ جهان‎ اسلام در بيروت‎

همايش‎ بين‎‎المللي‎ رسانه‎هاي‎ جهـان اسلام‎ دردفاع از فلسطين‎‎, باحضور نمايندگان موسسه‎هاي‎‎ اطلاعرساني‎‎ از كشورهاي اسـلامـي و عربي،‎‎26 شهريور در بيروت‎ برگزار ميشود. به‎ گزارش‎ واحد مركـزي‎ خبـر, در ايـن‎ همايش‎ شيوه‎ معرفي‎‎ جنايات‎ رژيم‎ صهيونيستـي حتي‎‎‎ در رسانه‎هـاي‎‎ غـربـي بـراي آشنـايــي مخـاطبـان‎ در غرب‎ به‎‎ واقعيت‎‎ مبارزه مـلـت فلسطين‎‎ , نقـش‎ رسانه‎هاي‎‎ جهان اسلام‎ بــراي كمـك‎ بـه‎‎ مـردم‎ فلسطين‎ و دستيابي‎ بـه طرح‎ مشخص‎ و كاربردي‎‎ براي عملي‎ كردن‎‎ گـفتـمـان عربي‎‎ و اسـلامـي در پوشش‎ دادن‎‎ اين مساله‎ بررسي‎‎ ميشود.