پیام‎‎ مقام رهبری‎‎ به‎ نشست‎ سراسری نماز

تهران‎ـ حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ای رهبر معـظم‎ انقلاب‎ اسلـامـی بـه‎ منـاسبـت‎ بـرگـزاری سیزدهمین‎ اجلاس‎ سراسری نماز پیامـی صـادر فرمودند.
 متن‎‎ پیام‎ بـدیـن شرح‎ است‎ :

 بسم ‎‎الله‎ الرحمن‎ الرحیم


 اینك‎ پس‎ از دوازده‎ سال‎ از اغاز حركـت‎ مبـارك‎ اقـامـه‎ نماز باید فصل‎ دیگری در این‎ تلاش‎ و جهـاد مبارك‎ اغاز شود. ایـن‎ فصـل‎ مـی بـایسـت‎ نگـاه‎‎ خـود را بـه برنامه‎‎ ریزی‎‎ كوتاه مدت‎‎ و میان‎ مدت بـرای دستیابی به‎‎‎ هدفهای‎‎ تعریف‎ شدهای بدوزد كه به‎‎‎ گونـه ای انبـوه و متـراكـم‎ در خلـال‎ توصیه‎‎ ها و دستورالعمل‎ های تقدیـم‎ شـده در این‎ مدت‎ موج‎ میزند. هدف‎ بلندمدت‎ اقامه‎‎ نماز در جامعه صلـاح‎ و فلاح‎ همگانی است‎ لیكـن‎‎‎ تـارسیـدن بـه‎ ان مقصود والا هدف‎ میان‎‎ مدت‎ برافروختن چـراغ نماز در همه‎‎‎ خانه ها و در خانه دلهاست‎. و هدف‎ كوتاه‎‎‎ مدت‎‎ به كارگیـری همـه ظرفـیـت علمی‎‎ و هنریو تبلیغی كشور در ایـن‎ راه‎ و سمت‎ و سو دادن‎ به‎‎‎ همه انگونه تلاشهـا در این‎ جهت‎‎ است. همچنانكه‎‎ برای گزاردن‎ نماز باید قبلـه را شنــاخــت‎ و بــه‎ ان‎ روی‎‎ اورد بــرای لبریزكردن‎ فضای‎‎ دنیا و دنیای دلها از عطر و جلوه‎‎ و روح‎ نماز هم‎ قبلهایوجـود دارد كه‎ باید ان‎‎ را یافت‎ و بدان رویكرد. این‎‎ قبله‎ همان هدفهای والا و نهایی نمـاز است‎‎ و رویكردن‎‎‎ به‎ان پیمودن راههایی اسـت كه‎ بدان‎‎ منتهی‎‎ مـی شـود و ایـن راههـا در قالب‎ هدفهای كوتاه‎ مدت‎‎ و میان‎ مدت تعـریـف‎ شدنی است‎.
اكنون‎ بحمدالله‎ با همت‎ رئیس‎ جمهور محتـرم‎ دستگاههای‎‎‎ اجرایی ذی ربط به‎ همكاری در عمل‎ برای اقامه‎‎‎ نماز فراخوانده شـدهانـد و از دستگاههای تبلیغی به‎‎ ویژه صدا و سیـمـا و وزارتهـای فـرهـنگــی و گــرداننــدگــان‎ مراكزجمعیتی به‎‎ طور ویژه در پیام‎ سالهـایپیش‎ تعهد مسئولانه‎‎‎ خواستـه شـده اسـت‎. كـار لازم‎ امروز ان‎ است‎‎ كه‎ هیـئت هـایـی بـرای تعیین‎‎ دقیق‎ ماموریتهای‎ این دستگاهها تشكیل‎ شود و بر اثر ان‎ برنامه‎‎ زمـانـبنـدی شـده همه‎‎‎ فعالیتها و خدماتیكه وظیفه انان‎ اسـت‎ با شیوه‎‎ای علمی و واقع‎ بینانه فراهم‎ گـردد و هیئت‎ كارامد دیگـری‎‎ مـامـور پیـگیـری و نظارت‎‎ مستمر برپیشرفت این‎ فعـالـیتـهـا و خدمات‎ گردد.
براین‎ اساس‎ گردهمایی‎‎ سال‎ اینده‎ شما مجمعی فقط برای‎‎ سخنرانی نیست‎‎ بلكه‎‎ عرصـه ای اسـت كه‎ در ان‎ میباید هیئت‎ های مزبـور گـزارش‎ پیشرفت‎ ان‎ برنامه‎‎ زمانبندی شده را بدهنـد و جمع‎ داوری‎‎ عالی رتبه‎‎ ای سهم‎ هر دستگـاه را از تشویق‎ و تقدیر و یا خدای نخواسـتـه‎ از توبیخ‎ و سرزنش‎ بـه‎ اوبپـردازد و بـراسـاس‎ پیشرفتها یا توقفها و موانع‎ راه‎‎ برنـامـه جامع‎ را تصحیح‎ یا تكمیل‎ كند.
بیشك‎ دولت‎ محترم‎‎ و شخص‎ رئیس‎ محترم جمهور میتوانند برترین‎‎ نقش‎ را دراین فـرایـنـد منطقی و كارساز ایفا كنند. توفیقات‎‎ همگان‎ به ‎‎ویژه جناب‎ حجـت الـاسلـام‎ قرائتی را درپیشبرد این‎ خواسته‎ ارزشمند از خداوند متعال‎ مسئلت‎ میكنـم‎‎ و امیـدوارم مشمول‎ ادعیه‎‎‎‎ زاكیه حضرت‎ بقیه الله باشند. والسلام‎‎ علیكم و رحمه ‎‎الله

 سیدعلی خامنه‎ ای