تدوین" دایره المعارف دانشمندان عرب و مسلمان "در تونس


سازمان امور تربیتی و فرهنگی تونس اقدام به تدوین یك دائره المعارف جامع مشتمل بر معرفی دانشمندان عرب و مسلمان نمود . هر جلد از این دائره المعارف اختصاص به یك علم خاص و علمای آن دارد از جمله علم بلاغت و نحو و شعر و ادبیات داستانی . لازم به ذكر است كه حیطه زمانی آنها نیز از زمان جاهلیت تا به دوران معاصر می باشد كه مجموعاً 1300 شاعر و 1300 چهره بلاغی را در بر می گیرد .این دائره المعارف مشتمل بر سی هزار صفحه خواهد بود .