بازنمایی مسجد ایاصوفیه توسط لیزر

مسجد ایاصوفیه در شهر استانبول توسط یك دستگاه اندازه گیری لیزری بازنمایی شد.به گزارش شبكه تلویزیونی كانال 2 فرانسه ، این دستگاه اندازه گیری لیزری كه برای بازنمایی مسجد باشكوه ایاصوفیه از آن استفاده شد قادر است میلیون ها جزء را در چند دقیقه ضبط كرده و معماری ابنیه را به صورت سه بعدی بازنمایی كند.تصمیم برای بازنمایی مسجد ایاصوفیه برای مستحكمتر كردن اسكلت آن در صورت بروز زلزله و حتی بازسازی كامل آن در صورت تخریب اتخاذ شد.صفا آراپ اوغلو مدیر موزه ایاصوفیه گفت : این فن آوری موجب می شود تا در رایانه یك نمونه بسیار دقیق از اجزای ساختمان بازنمایی شده و نقاط ضعف آن برای مستحكمتر كردن مشخص شود.
آراپ اوغلو افزود مستحكم كردن مسجد و موزه ایاصوفیه براساس این آنالیزها كه توسط دانشگاه بغازیچی با همكاری دانشگاه ساپیئزا رم انجام می شوند ، صورت خواهد گرفت.اتحادیه دانشگاه های مدیترانه مبلغ 7/1 میلیون یورو برای اجرای این طرح اختصاص داده است.طرح بازنمایی كه سه سال به طول می انجامد شامل 15 بنای تاریخی دیگر تركیه از جمله مسجد آبی ، مسجد سلیمانیه و كاخ توپكاپی می شود
.