فرقه های مذهبی در اسپانیا

 بر اساس گزارش كمیسیون روابط مذهبی كنفرانس اسقفی اسپانیا ، دراین كشور حداقل 55 فرقه مذهبی فعالیت می كنند كه در بین آنها فرقه های شیطان پرستان  نیز وجود دارند.این گزارش از اطلاعاتی كه در 18 قلمرو اسقفی در اسپانیا تهیه شده ، جمع آوری شده است. اسقف های 14 بخش از مناطق فوق اعلام كرده اند كه در  حوزه كاری آنها حضور فرقه های مذهبی متعددی آشكار شده است . اما در 4 منطقه دیگر فعالیتی از این فرقه ها ملاحظه نشده است.چهارده منطقه مذكور عبارتند از: آلكالا دهنارس، بورگوس، سیوداد رئال، لئون، لوگو، مالاگا، آلیكانته، اوریئولا، اویدو، سانتاندر، سویا، تروئل و ساراگوسا.در اسپانیا 68 قلمرو اسقفی وجود دارد كه گزارش مذكور تمام این مناطق را پوشش نداده است و به همین دلیل تعداد این نوع فرقه ها باید بیشتر از این باشد.