تدوين‎ دائره‎ المعارف‎ بزرگ‎ دفاع مقدس

دائره‎ المعارف‎ بزرگ‎ دفـاع مقـدس‎, براي‎‎ انتشار, به‎ تصويب‎ مقام‎‎ معـظم رهبـري رسيد. به‎ گزارش‎ واحـد مـركـزي‎ خبـر, رئيـس‎ بنياد حفظ آثار وارزشهاي‎ دفـاع مقـدس‎ بـا اعلام‎ اين‎‎ خبر گفت‎: اين دائره‎‎ المعارف‎, به عنوان‎‎ مهمترين سند دفاع مقدس‎ كشـور, در 4 بخش‎ فرهنگي‎, شهـدا, تـاريـخ‎ و جغـرافيـاي‎ عمليات‎‎ و حقوقي‎‎, سياسي تدوين‎ شده‎ است. سردارافشـار افـزود: كـار جمـع‎ آوري‎ آثار و اطلاعات‎ و مدارك‎ 8 سال‎ جنگ‎, از سه‎ سال‎ پيش‎‎ آغـاز شـد و بـه‎ زودي‎ مجـلات‎ بخـش حقوقي‎‎, سياسي اين‎ دائره‎الـمعـارف‎ منـتشـر خواهد شد. وي‎‎ همچنين‎, ازايجاد موزه‎ هـاي دفـاع مقدس‎ در تهران‎ و ساير استانهـا خبـرداد و گفت‎: موزه‎ مركزي‎ دفاع مقدس‎, با 34 هكتـار مساحت‎‎ در جوار حرم‎‎ مطهرحضرت امام خمـينـي‎ (ره‎‎) و درساير استانهادرهسته هاي‎‎ مـركـزي تاسيس‎ مي‎شود.