برگزاري بزرگترين نمايشگاه اينترنتي با موضوع فلسطين

يك نقاش امريكايي با برپايي نمايشگاهي اينترنتي متشكل از 3هزار تابلو و شعار سياسي فلسطيني ، همبستگي خود را با مردم فلسطين اعلام كرد.
به گزارش سايت اينترنتي «عرب 48» ، دان والش ، با گردآوري اين تابلوها و شعارها و قراردادن آن در يك سايت اينترنتي خاطرنشان كرد: اين بزرگترين نمايشگاه با موضوعيت فلسطين است.برپايه اين گزارش ، والش كه 30سال از عمر خود را به گردآوري شعارهاي سياسي ، تصاوير و پوسترهاي ويژه با موضوع فلسطين گذرانده ، پس از بارها شكست در برگزاري نمايشگاهي در امريكا، اين آثار را بر روي اينترنت به نمايش گذاشته است.