بمناسبت 23 تيرماه سالروز عمليات رمضان

اولين نبرد در خاک دشمن

پس از فتح خرمشهر و مشخص شدن نا تواني عراق در جنگ با ايران و تصويب قطع نامه 514 توسط شوراي امنيت، همزمان با پاسخ نخست وزير وقت و وزير امور خارجه کشورمان در اين باره ، طرح ريزي عمليات رمضان صورت پذيرفت.

شرح عمليات

نيروهاي کشورمان از سه محور هجوم خود را آغاز کردند.  در حالي که در جبهه شمالي نيروها موفق شدند ميادين وسيع مين را پشت سر بگذارند و خود را به نزديکي خاکريزهاي دشمن برسانند، اما متاسفانه با وجود تلاشهاي فراوان و فداکاري نيروهاي قدس 1 (تيپ بعثت) پيش روي براي آنان مقدور نشد. بنابراين  فرمانده قرارگاه به ناچار تصميم گرفت  تا با احداث خاکريزي در جناح راست " قدس 2 (تيپ ثارالله) "  که به دليل عدم پيشروي" تيپ بعثت " آسيب پذير شده بود موقعيتي فراهم نمايد  تا " تيپ بعثت " موفق به تصرف دژ عراق شود ؛  ولي باز هم به دليل عدم تامين هر دو جناح و فشار مضاعف نيروهاي عراقي، رزمندگان اسلام موفق به دستيابي به اهداف ازپيش تعيين شده به شکل کامل نشدند.

 با روشن شدن هوا عراق  به تدريج سازمان يافته تر و منسجم تر مقاومت نمود و بدين ترتيب جناح شمالي مواضع تصرف شده با تهديد جدي روبرو شد.

 عراق در ادامه پاتک هاي سنگين خود با بهره گيري از شصت تانک و نفر بر از سمت« کوشک» پاتک ديگري  را با شدت بيشتر آغاز کرد که خوشبختانه با واکنش و عکس العمل به موقع نيروهاي ايران مواجه شد و با تحمل شدن خسارات و تلفات بسيار عقب نشيني کرد.

 در حالي که عراق به پاتک هاي خود  در اين جناح  ادامه مي داد، رزمندگان اسلام در محورديگر خود را به عمق 27 کيلومتري خاک دشمن رساندند و بدين ترتيب  تصرف کانال ماهيگيري و نهر کتبيان صورت پذيرفت.  

با اين همه جناح راست خالي بود و نيروهاي محور جنوب در معرض خطر شديد محاصره و تلفات سنگين بودند که به ناچار فرماندهان دستور عقب نشيني را صادر کردند. ادامه عمليات  رمضان پس از بيست و سه روز دوباره ادامه يافت و در نهايت طي چند مرحله  منجر به تلفات سنگيني براي عراق شد.