موج تبليغات منفي عراق و عمليات قدس 3

در حالي که رژيم عراق قصد تضعيف مواضع کشورمان را داشت، نيروي زميني سپاه اقدام به برنامه ريزي عمليات قدس 3 کرد.

عمليات چريکي قدس 3 در تاريخ نوزدهم تيرماه يکهزار و سيصد و شصت و چهار صورت پذيرفت.اين عمليات با رمز يا امام جعفر صادق (ع)  در ساعت 30/22 شب آغاز شد.

  در حالي که رژيم بعث عراق با به راه انداختن موج تبليغات منفي عليه مواضع جمهوري اسلامي سعي در تضعيف اين مواضع داشت، فرماندهان سپاه طرح هاي خود را  براي بررسي زيرساخت هاي عمليات قدس 3  ارائه دادند.

قدس 3  با برنامه ريزي و روشنگري کامل توسط نيروي زميني سپاه تنظيم و با هدف ضربه زدن به دشمن و انهدام تجهيزات نظامي نيروهاي بعث در منطقه عملياتي جنوب دهلران اجرا گرديد.

 در کتاب کارنامه توصيفي عملياتهاي دفاع مقدس آمده است:  انهدام پانزده دستگاه خودرو سنگين، چهار دستگاه تانک، پانزده قبضه خمپاره انداز شصت و هشتاد ميليمتري، شش قبضه تفنگ يکصد و شش ميليمتري و ده انبار مهمات دشمن، که شاخص نتايج اين نبرد است  در پرونده قدس 3  به يادگار مانده است.  

 هميچنين طي اين عمليات  گردان يک و دو از تيپ 805 عراق منهدم و پمپ بنزين قرارگاه دشمن در اين منطقه به کلي نابود گرديد. آمار تلفات دشمن  400 کشته، 1000 زخمي و 70 اسير بود.