نتـايـج‎ نهـايـي‎ آزمـون‎ سـراســري‎ دانشگاهها دهـه‎ سوم‎‎ شهريور ماه‎ اعلام مي‎ شود

رئيس‎ سازمان سنجش‎‎ و آموزش كشـور گفـت‎ : نتـايـج‎ نهـايـي‎ آزمـون‎ سـراســري‎ دانشگاهها و موسسات‎ آموزش‎ عالي‎ كشور دهـه‎ سوم‎‎ شهريور ماه‎ اعلام مي‎ شود0

به گزارش خبرگزاري مهر، رحيمي ‎تصريح‎ كرد:  كارنامه‎ شركت‎ كـننـدگـان‎ آزمون‎ سراسري‎ نيز اواسط مرداد مـاه‎ در اختيار داوطلبان‎ قرار مي‎ گيرد0
وي‎ با بيان‎ اينكه‎ تصويب‎ نهايي‎ طرح‎ جـديـد برگزاري‎ كنكور از اختيارات‎ سازمان‎ سنجـش‎ نيست‎ پيش‎ بيني‎‎ كرد با بررسي و تصويب‎ اين‎ طرح‎‎ احتمالا طرح جديد برگزاري‎ كنـكـور در سال‎ 84 اجرا شود0
گفتني‎ است‎‎ صبح‎ امروز و بـا شـركـت 432331 نفر آزمون‎ گروه‎ علوم‎ تجربي‎ برگزار شد و عصر امروز نيز 507518 نفـر از داوطلـبـان‎ گروه‎ علوم‎ انساني‎در 353 شهرستـان‎‎ در ايـن رقابت‎‎ علمي‎‎ شركت کردند.