وضعيت نشر کتاب در سه ماهه نخست سال 1382

طي سه ماهه نخست امسال7399 عنوان کتاب منتشر شد که در مقايسه با 5812 عنوان کتابي که در سه ماهه نخست سال 1381 منتشر شده 27 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاري مهر از روابط عمومي خانه کتاب ايران، 7399 عنوان کتاب در شمارگان 30 ميليون و 588 هزار و 954 جلد منتشر شده اند و شمارگان متوسط هر عنوان کتاب4134  جلد بوده است.
اين کتابها در 6 ميليارد و910 ميليون و 278 هزار صفحه منتشر شد و هرکتاب به طور متوسط در 266 صفحه انتشار يافته است.
 در سه ماهه نخست سال جاري  4502 عنوان ( 61 درصد مجموع کتابها ) چاپ نخست و 2897 عنوان ( 39 درصد مجموع کتابها ) چاپ مجدد بود ، همچنين 5481 عنوان ( 74 درصد مجموع کتابها ) تاليف و 1918 عنوان ( 26 درصد مجموع کتابها ) ترجمه هستند .
در طي اين سه ماه بيشترين کتابها از نظر موضوعي با 1805 عنوان (4/24 درصد مجموع کتابها ) با موضوع ادبيات منتشر شد وپس از آن به ترتيب موضوع هاي دين با 1267 عنوان ( 1/17 درصد مجموع کتابها ) ، علوم عملي با 1074 عنوان ( 5/14 درصد مجموع کتابها ) ، علوم اجتماعي با 854 عنوان ( 5/11 درصد مجموع کتابها ) ، علوم طبيعي و رياضيات با 528 عنوان ( 1/7 درصد مجموع کتابها ) ، زبان با 476 عنوان ( 5/6 درصد مجموع کتابها ) ، تاريخ و جغرافيا با 457 عنوان ( 2/6 درصد مجموع کتابها ) ، هنر با 379 عنوان ( 1/5 درصد مجموع کتابها ) ، کليات با287 عنوان ( 9/3 درصد مجموع کتابها ) و فلسفه با 272 عنوان ( 7/3 درصد مجموع کتابها ) قرار گرفته اند .
همچنين در بهار سال جاري ، 1075 عنوان ( 15 درصد مجموع کتابها ) براي کودکان و نوجوانان و 749 عنوان (10 درصد مجموع کتابها ) کتاب کمک درسي و آموزشي متشر شده است .
در اين مدت ، 6084 عنوان ( 82 درصد مجموع کتابها ) در تهران و 1315 عنوان ( 18 درصد مجموع کتابها ) در شهرستانها به چاپ رسيده است .