شهید آوینی
 
رسم منحنى قرآن با استفاده از حروف ابجد توسط یک ایرانى انجام شد

براى اولین بار توسط یک ایرانى، رسم منحنى قرآن با استفاده از حروف ابجد (حروف الفبا تبدیل شده به عدد) از طریق کامپیوتر انجام شد.

مهندس "شهلا طباطبایى"، انجام دهنده این پروژه  گفت : در این پروژه از حروف ابجد و ریاضیات فازىکه پیشرفته تر از ریاضیات معمولى است براى رسم منحنىهاى سوره هاى مختلف قرآن استفاده شده است .

استاد کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتى اظهار داشت : این منحنى سازگارى ویژه اى با تفسیر المیزان علامه طباطبایى ( بهترین تفسیر قرآن به قرآن ) دارد. وى ادامه داد : در این پژوهش براى هر سوره اوجى در منحنى قرار داده شده که از روى حروف ابجد به دست آمده ، این منحنى، قسمت هاى مهم را در قرآن مشخص کرده است .

مهندس طباطبایى تصریح کرد : این طرح در یادگیرى تفسیر قرآن بسیار موثر خواهد بود.

 

Copyright © 2003-2016 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo