آشنايی با قرآن جلد پنجم

بسم الله الرحمن الرحيم
( تفسير سوره‏های زخرف ، دخان ، جاثيه ، فتح ، قمر )
متفكر شهيد
استاد مرتضی مطهری
چاپ سوم : مرداد 1377 مطابق ربيع الثانی 1419
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )