گزیده سخنان شهید آوینی
 

 

 

اگر هنر را بدان مفهوم اصلي که وجه باقي موجودات است بگيريم آنگاه حسن جمال هنر نيز بدان است که کمال انساني را آشکار کند .

 نام مقاله :منشور تجدید اهل هنر


 

 


Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved