گزیده سخنان شهید آوینی
 

 

 

- مفهوم وحدت نیز هنگامی محقق می شود که افراد با غایات مشترکی اجتماع پیدا کنند و بنابراین، از جانب دیگر، وحدت نه چنان است که هماره ملازم به اجبار و ترک فردیت باشد.

نام مقاله : راز سرزمین آفتاب


 

 


Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved