گزیده سخنان شهید آوینی
 

 

 

از یک سو اقتصاد بر همه‌ی وجوه دیگر زندگی بشر غلبه یافته است و انسان را در محدوده‌ی مادی وجود خویش محصور ساخته، و از جانب دیگر، اقتصاد نیز ـ با مفهومی که امروزه پیدا کرده است ـ بنیان توسعه‌ی خویش را بر پست‌ترین امیال و آمال‌ حیوانی بشر استوار داشته است.

نام مقاله : دیکتاتوری اقتصاد


 

 


Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved