شهید آوینی

 

پروتکل شماره 7

- برای آنكه بتوانيم هدفهايمان را كه قبلاً درباره آنها بحث كرديم، هر چه زودتر عملی سازيم، می ‏بايد ميزان توليد جنگ‏ افزارها و نيز شماره نظاميان و پليس را افزايش دهيم. خواست ما اين است كه در همه كشورهای جهان كارگران، سربازان، پليس و تعداد اندكی «بزرگ سرمايه ‏دار» از ما جانبداری كنند.

- هم در سراسر اروپا و هم در ساير كشورها از طريق نوعی بی ‏نظمی، شورش و دشمنی ايجاد می ‏كنيم تا بدين‏وسيله بتوانيم استفاده دو چندان ببريم. راه رسيدن به اين هدف آن است كه در مرحله نخست كشورها را به زير سلطه و نفوذ خوددرآوريم تا بتوانيم در مواقع لزوم هم بی ‏نظمی ايجاد كنيم و هم، نظم برقرار سازيم. وقتی به چنين نفوذی رسيديم، كشورهای تحت سلطه وجود ما را به عنوان نيروی تهديدكننده‏ای تلقی می ‏كنند. در مرحله دوم با اعمال روشهای سياسی، اقتصادی و ايجاد تعهدات مالی، دولتها را به جان همديگر می ‏اندازيم. البته برای آنكه اين برنامه را با موفقيت به انجام برسانيم، بايد نفوذ و حضور خود رابا زيركی خاصی در تمام ملاقات‏ها و مذاكراتی كه به منظور توافق و ترك مخاصمه بين كشورها به عمل می ‏آيد، افزايش دهيم و نيز با استفاده از يك زبان ديپلماسی و زيرپوشش درستكاری، خود را طرفدار «توافق» معرفی می ‏ كنيم. از آنجا كه ملتهای غيريهودی همواره برای پيشنهاداتی كه ازخارج به آنها عرضه می ‏شود، يعنی در واقع پيشنهاداتی كه ما به آنها ارائه می ‏دهيم، اهميت خاصی قائلند، لذا پيشنهادات ما را پذيرفته و متقاعد می ‏شوند كه ما منجی و خدمتگزار بشريت هستيم.

جنگ جهانی

- اگر كشوری بخواهد با ما مخالفت كند، ما بايد آنقدر قوی باشيم كه حتی همسايگان كشور مخالف را نيز تهديد به جنگ كنيم. اگر همسايگان نيز همراه كشور مخالف همگی عليه ما متحد شوند، آنگاه ما بايد آنها را به يك جنگ جهانی تهديد كنيم.

- عامل اصلی موفقيت ما در امور سياسی پنهانكاری است. بدين ‏معنی، گفتار و عمل سياستمدار هيچگاه نبايد يكی باشند.

- ما بايد دولتهای غيريهودی را مجبور كنيم كه در جهت خواسته‏های ما قدم بردارند. روش كار چنين خواهد بود كه افكار عمومی را از طريق مطبوعات كه به قدرت بزرگ معروفند و تقريباً در دست ما مى‏باشند، شكل بدهيم و طبيعی است كه دولتها به افكار عمومی توجه خواهند كرد.

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo