شهید آوینی

 

پروتکل شماره 21

- می ‏خواهم به آنچه كه در آخرين جلسه به شما گزارش كردم، تفسير مفصلی پيرامون وامهای داخلی اضافه كنم، درباره وامهای خارجی چيزی نمی ‏گويم زيرا دولت ما به علت تغذيه و استفاده از پولهای كشورهای غير يهودی، احتياجی به وام خارجی ندارد.

- پولهای مازاد بر احتياج‏مان را به كشورهای غيريهودی وام می ‏دهيم و با استفاده از رشوه خواری مديران و اهمال و ندانم كاری فرمانروايان اينگونه ممالك، دوتاسه برابر پولهايمان را پس می ‏گيريم. آيا كسی می ‏تواند كه در حق ما چنين كند؟ از آنجا كه ما وام خارجی نمی  ‏گيريم، پاسخ منفی است. بنابراين من فقط بذكر جزئيات وامهای داخلی می ‏پردازم.

- دولتهای غيريهودی اعلام می ‏كنند كه مردم می ‏توانند از طريق خريد اوراق قرضه، به دولت وام بدهند. قيمت اينگونه اوراق هم در حدی خواهد بود كه همه قدرت خريد آنها را داشته باشند. به كسانی كه روزهای اول برای خريد اقدام كنند، تخفيفهائی داده می ‏شود. اما روزهای بعد قيمتها بطور مصنوعی بالا می ‏رود و دليل بالا رفتن قيمتها، تقاضا و هجوم بيش از حد مردم اعلام می ‏گردد. پس از چند روز دولتها اعلام می ‏كنند كه خزانه مملو از پول است و تقاضا برای خريد اوراق بيش از وام مورد نياز است. سرانجام دولتها به مردم می ‏گويند كه به سفته‏هائی كه از دولت خود دارند، بايد اعتماد كرد و رمز تمام قضايا در همين نكته آخر نهفته است.

- هنگامی ‏كه به اصطلاح اجرای نمايش كمدی پايان يافت، دولتها در برابر وامهائی كه روز به روز بار آنها سنگينتر می ‏شود، قرار می ‏گيرند و ناگزير می ‏گردند كه برای پرداخت بهره اين گونه وامها، وامهای جديدی دست و پا كنند. اما وامهای جديد نه تنها صرف پرداخت وامهای قديم نمی ‏شود، بلكه به اصل وامهای قبلی اضافه می ‏گردد. بعلاوه وقتی كه اعتبارات موجود مصرف شد، دولتها ناگزير می ‏شوند كه از طريق وضع مالياتهای جديد، اقدام به پرداخت وامها كنند. در واقع اينگونه مالياتها وامی هستند كه وام ديگری با آن پرداخت می ‏شود.

- پس از مدتی به دارندگان اوراق قرضه اعلام می ‏شود، در صورتی ‏كه حاضر شوند بهره اوراق خريداری شده را كاهش دهند، می ‏توانند اوراقشان را تبديل كنند. البته اينكار بدون رضايت وام دهندگان امكان پذير نيست. لذا، دولت به آنان پيشنهاد می ‏كند در صورت داشتن تمايل به اينكار، می ‏توانند پولهای خود را دريافت كنند. حال اگر همه برای پس گرفتن پولهای خود مراجعه كنند، دولت گرفتار و درمانده خواهد شد و قادر به پرداخت مبالغ پيشنهاد شده نخواهد گرديد.
خوشبختانه دولتمردان غيريهودی، چيزی درباره مسايل مالی نمی ‏دانند و در معاوضه و مبادله سهل گيرند و به اميد سرمايه گذاری ‏های جديد از بهره‏ هايشان چشم‏پوشی می ‏كنند.

- غيريهوديان كه امروزه از ما وام خارجی می ‏گيرند، نمی ‏توانند اينگونه حيله ‏ها را عليه ما بكار ببرند. زيرا می ‏دانند كه اگر بخواهند در اين مورد اقدام بكنند، ما پولهايمان را پس می ‏گيريم.

- وقتی كه بين منافع مردم و حكام ممالك، وجه اشتراك و رابطه ‏ای وجود نداشته باشد، ورشكستگی اينگونه دولتها اجتناب ناپذير است.

- از شما خواهش می ‏كنم كه به اين نكته دقيقاً توجه كنيد: امروزه تمام قرضهای داخلی، قرضهائی هستند كه موعد پرداخت آنها كم و بيش نزديك است و معمولاً اينگونه وامها را به قسمت پس ‏ازنداز بانكها و ذخيره پولی واريز می ‏كنند. حال اگر اين پولها برای مدتی طولانی در اختيار دولت باشند، دولت می ‏تواند با آنها بهره وامهای خارجی را پرداخت كند و از سنگينی بار آنها بكاهد.

- اين اقدام بسياری از به اصطلاح چكه ‏های خزانه ‏داری دولتهای غيريهودی را می ‏بندد.

- هنگامی كه به فرمانروائی جهان رسيديم، تمام اينگونه مقرارات را كه با منافع ما هماهنگ نباشند، از پيش پای خويش برمی ‏داريم و تراشه ‏ها و بقايای آنها را پاك می ‏كنيم. حتی بازار سهام و بورس ‏بازی را از بين می ‏بريم و اجازه نمی ‏دهيم كه نوسان قيمتها و ارزشهای متغيری كه روی كالاها گذاشته می ‏شوند، به شأن و پرستيژ قدرتمان لطمه ‏ای وارد كنند. طبق قانون بهای هر چيزی را طوری تعيين می ‏كنيم كه نشان دهنده واقعی قيمت تمام شده آن چيز باشد و قيمت كالا بالا و پائين نرود.

- بجای بازار سهام و بورس، مؤسسات اعتباری وابسته به دولت تأسيس می ‏كنيم. هدف اينگونه مؤسسات آنست كه قيمت كالاهای صنعتی را مطابق با خواست و نظر دولت تثبيت كنند. شما می ‏توانيد تصور كنيد كه چه قدرت عظيمی را ما می ‏توانيم بدينوسيله برای خود كسب كنيم.

  

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo